CAMİ-ÜL EZHER


CAMİ-ÜL EZHER
Mısır'daki en büyük üniversitenin adı

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • HUKUK-U İSLÂMİYE — İslâm hukuku.(1937 senesinde Lâhey de ikinci defa olarak toplanan bir hukuk konferansına vaki olan dâvete mebni Mısır Cami ül Ezher i heyet i ilmiyesi nâmına, iki İslâm âlimi de iştirak etmiş idi. Ezher mümessilleri, bu konferansta iki esaslı… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • NİYAZİ-İ MISRÎ — (Mi: 1618 1694) Malatya nın Soğanlı köyünde doğdu. Şâir ve tasavvufçu olup Halvetî tarikatının Niyaziye veya Mısriye şubesini kurmuştur. Mısır da Câmi ül Ezher de tahsil gördü. 1646 da İstanbul a döndü ve Sokollu Mehmed Paşa Medresesinde irşada… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HÜSEYİN-İ CİSRÎ — (Hi: 1261 1327) Suriye ulemasındandır. Baba ve annesi Ehl i Beyt tendir. Câmi ül Ezher de tahsil görmüş ve zamanının dinî, edebî ve felsefî ilimleriyle iştigal etmiştir. En meşhur eseri Risale i Hamidiye sidir. Türkçeye ve Orducaya tercüme… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük